WESTERN BULK CHARTERING AS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

WEST nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu WESTERN BULK CHARTERING AS

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Khác — năm ngoái quốc gia này đã mang lại WESTERN BULK CHARTERING AS 6.21 B NOK, và năm trước đó — 5.92 B NOK.

Theo nguồn
Theo quốc gia