Tencent Holding Ltd

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TCEHY nguyên tắc cơ bản

Tencent Holding Ltd tổng quan về cổ tức

Cổ tức của TCEHY được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.27 USD, hãy mua trước 18 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.37%