AAA

ARTHALAND CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALCO nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính ARTHALAND CORPORATION, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của ALCO trong quý trước là 983.51 M PHP, và thấp hơn 55.73% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 137.52 M PHP.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: PHP
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY