AAA

AMR ASIA PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AMR nguyên tắc cơ bản

AMR ASIA PCL tổng quan về cổ tức

Cổ tức của AMR được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.05 THB. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.90%