AAA

AMR ASIA PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AMR nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AMR ASIA PCL

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AMR ASIA PCL 758.83 M THB, và năm trước đó — 1.36 B THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia