AAA

ASSETWISE PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ASW nguyên tắc cơ bản

ASSETWISE PCL tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ASW được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.25 THB. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.12%