BERYL 8 PLUS PCL NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BE8.R nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của BERYL 8 PLUS PCL NON-VOTING

Tổng tài sản của BE8.R cho Q3 23 là4.05B THB, ít hơn 0.32% so với kỳ trước Q2 23. Và tổng nợ phải trả giảm 6.54% trong Q3 23 tới 1.27B THB.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23