BERYL 8 PLUS PCL NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BE8.R nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính BERYL 8 PLUS PCL NON-VOTING, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của BE8.R trong quý trước là 574.95M THB, và thấp hơn 8.91% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 23 là 74.27M THB.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23