GRAND PRIX INTERNATIONAL LTD NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GPI.R nguyên tắc cơ bản

GRAND PRIX INTERNATIONAL LTD NON-VOTING tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.05 THB, hãy mua trước 5 Tháng 4 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.71%