GRAND PRIX INTERNATIONAL LTD NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GPI.R nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GRAND PRIX INTERNATIONAL LTD NON-VOTING

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GRAND PRIX INTERNATIONAL LTD NON-VOTING 576.45 M THB, và năm trước đó — 497.54 M THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia