HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HUMAN.R nguyên tắc cơ bản

HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.08 THB. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.60%