INFORMATION & COMMUNICATION NETWORKINFORMATION & COMMUNICATION NETWORKINFORMATION & COMMUNICATION NETWORK

INFORMATION & COMMUNICATION NETWORK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ICN nguyên tắc cơ bản

INFORMATION & COMMUNICATION NETWORK tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.08 THB. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 10.85%