INFORMATION & COMMUNICATION NETWORKINFORMATION & COMMUNICATION NETWORKINFORMATION & COMMUNICATION NETWORK

INFORMATION & COMMUNICATION NETWORK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ICN nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính INFORMATION & COMMUNICATION NETWORK, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của ICN trong quý trước là 259.95 M THB, và thấp hơn 16.55% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 21.32 M THB.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: THB
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY