INTERLINK TELECOM PCL NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ITEL.R nguyên tắc cơ bản

INTERLINK TELECOM PCL NON-VOTING tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ITEL.R được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.06 THB. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.79%