INTERLINK TELECOM PCL NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ITEL.R nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính INTERLINK TELECOM PCL NON-VOTING.

Tỷ lệ giá trên doanh số của ITEL.R là 1.02. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 7.34. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 728.00 người.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: THB
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ