INTERLINK TELECOM PCLINTERLINK TELECOM PCLINTERLINK TELECOM PCL

INTERLINK TELECOM PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ITEL nguyên tắc cơ bản

INTERLINK TELECOM PCL tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ITEL được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.07 THB, hãy mua trước 7 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.56%