MFEC PUBLIC CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MFEC nguyên tắc cơ bản

MFEC PUBLIC CO LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức của MFEC được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.40 THB. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.40%