NNN

NEWS NETWORK CORPORATION PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NEWS nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính NEWS NETWORK CORPORATION PCL, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của NEWS trong quý trước là21.86 M THB, và cao hơn 19.83% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là -53.08 M THB.

Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: THB
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY