NNN

NEWS NETWORK CORPORATION PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NEWS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NEWS NETWORK CORPORATION PCL

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NEWS NETWORK CORPORATION PCL 33.75 M THB, và năm trước đó — 522.00 k THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia