QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

QH SET
QH
QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

giá mục tiêu QH

Các mục tiêu này dựa trên dự đoán giá của 21 nhà phân tích - được thực hiện trong ba tháng qua - cho QH trong 12 tháng tới.