QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

QH SET
QH
QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

QH nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của QH là 23.572B THB. EPS TTM của công ty là 0.17 THB, tỷ suất cổ tức là 5.00% và P/E là 12.69. Ngày thu nhập tiếp theo của QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED là 9 Tháng 11, ước tính là 0.04 THB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu