RATCHAPHRUEK HOSPITAL PCL NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RPH.R nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu RATCHAPHRUEK HOSPITAL PCL NON-VOTING

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại RATCHAPHRUEK HOSPITAL PCL NON-VOTING 1.33 B THB, và năm trước đó — 1.41 B THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia