SSS

S.KIJCHAI ENTERPRISE PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SKN nguyên tắc cơ bản

S.KIJCHAI ENTERPRISE PCL tổng quan về cổ tức

Cổ tức của SKN được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.21 THB. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.56%