SSS

S.KIJCHAI ENTERPRISE PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SKN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu S.KIJCHAI ENTERPRISE PCL

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại S.KIJCHAI ENTERPRISE PCL 3.27 B THB, và năm trước đó — 4.17 B THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia