SSS

SIAMRAJATHANEE PCL NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SO.R nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính SIAMRAJATHANEE PCL NON-VOTING, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của SO.R trong quý trước là599.04 M THB, và cao hơn 2.20% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 36.48 M THB.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23