HATTEN LANDHATTEN LANDHATTEN LAND

HATTEN LAND

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PH0 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của HATTEN LAND

Tổng tài sản của PH0 cho Q2 24 là322.92 M SGD, ít hơn 2.65% so với kỳ trước Q1 24. Và tổng nợ phải trả giảm 0.44% trong Q2 24 tới 310.37 M SGD.

Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: SGD
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY