HATTEN LANDHATTEN LANDHATTEN LAND

HATTEN LAND

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PH0 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính HATTEN LAND, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của PH0 trong quý trước là 1.10 M SGD, và thấp hơn 63.59% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q2 24 là -5.94 M SGD.

Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: SGD
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY