STAMFORD TYRESSTAMFORD TYRESSTAMFORD TYRES

STAMFORD TYRES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

S29 nguyên tắc cơ bản

STAMFORD TYRES tổng quan về cổ tức

Cổ tức của S29 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.01 SGD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 8.33%