WING TAIWING TAIWING TAI

WING TAI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

W05 nguyên tắc cơ bản

WING TAI tổng quan về cổ tức

Cổ tức của W05 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.05 SGD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.40%