BELIMO NBELIMO NBELIMO N

BELIMO N

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BEAN nguyên tắc cơ bản

BELIMO N tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BEAN được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 8.50 CHF. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.59%