BYSTRONIC AGBYSTRONIC AGBYSTRONIC AG

BYSTRONIC AG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BYS nguyên tắc cơ bản

BYSTRONIC AG tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BYS được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 12.00 CHF. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.74%