SULZER NSULZER NSULZER N

SULZER N

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SUN nguyên tắc cơ bản

SULZER N tổng quan về cổ tức

Cổ tức của SUN được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 3.75 CHF. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.82%