CHINA MINSHENG BANK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

600016 nguyên tắc cơ bản

CHINA MINSHENG BANK tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 600016 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.21 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.18%