DAREWAY SOFTWARE CO.,LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

688579 nguyên tắc cơ bản

DAREWAY SOFTWARE CO.,LTD. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 688579 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.05 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.51%