666

DAREWAY SOFTWARE CO.,LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

688579 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính DAREWAY SOFTWARE CO.,LTD., bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 688579 trong quý trước là232.19 M CNY, và cao hơn 136.22% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 49.95 M CNY.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: CNY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY