DAREWAY SOFTWARE CO.,LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

688579 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu DAREWAY SOFTWARE CO.,LTD.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại DAREWAY SOFTWARE CO.,LTD. 453.91 M CNY, và năm trước đó — 637.51 M CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia