XI AN GLOBAL PRINT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

002799 nguyên tắc cơ bản

XI AN GLOBAL PRINT tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 002799 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.02 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.26%