XI AN GLOBAL PRINT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

002799 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu XI AN GLOBAL PRINT

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại XI AN GLOBAL PRINT 2.95 B CNY, và năm trước đó — 2.92 B CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia