LIAONING XINDE NEW

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

301349 nguyên tắc cơ bản

LIAONING XINDE NEW tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 301349 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.00 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.00%