AL RAJHI BANKAL RAJHI BANKAL RAJHI BANK

AL RAJHI BANK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1120 nguyên tắc cơ bản

AL RAJHI BANK tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.15 SAR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.86%