AL RAJHI BANK

1120 TADAWUL
1120
AL RAJHI BANK TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1120 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AL RAJHI BANK với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 1120 là 352B SAR. EPS TTM của công ty là 4.05 SAR, tỷ suất cổ tức là 0.91% và P/E là 21.73. Ngày thu nhập tiếp theo của AL RAJHI BANK là 17 Tháng 10, ước tính là 1.02 SAR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu