SAUDI ARABIAN OIL CO

2222TADAWUL
2222
SAUDI ARABIAN OIL COTADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

2222 nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu SAUDI ARABIAN OIL CO

Lợi nhuận của 2222 trong quý trước là 0.71 SAR trong khi ước tính là 0.71 SAR, chiếm 0.00 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 543.71B SAR mặc dù con số ước tính là 613.93B SAR. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 0.66 SAR và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 490.71B SAR. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của 2222.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên