SAUDI ARABIAN OIL CO

2222TADAWUL
2222
SAUDI ARABIAN OIL COTADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

2222 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SAUDI ARABIAN OIL CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 2222 là 7.07T SAR. EPS TTM của công ty là 2.68 SAR, tỷ suất cổ tức là 3.98% và P/E là 12.01. Ngày thu nhập tiếp theo của SAUDI ARABIAN OIL CO là 20 Tháng 3, ước tính là 0.72 SAR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu