BATIC INVESTMENTS AND LOGISTICS CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4110 nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của BATIC INVESTMENTS AND LOGISTICS CO.

4110 dòng tiền tự do cho Q3 23 là 13.11 M SAR. Đối với 2022, 4110 dòng tiền tự do 44.85 M SAR và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 71.86 M SAR.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: SAR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY