FITAIHI HOLDING GROUP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4180 nguyên tắc cơ bản

FITAIHI HOLDING GROUP tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 4180 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.40 SAR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.20%