FITAIHI HOLDING GROUP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4180 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu FITAIHI HOLDING GROUP

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Saudi Arabia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại FITAIHI HOLDING GROUP 43.82 M SAR, và năm trước đó — 219.25 M SAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia