INFIMER LTD

INFR-M TASE
INFR-M
INFIMER LTD TASE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính INFR-M

Tóm tắt tài chính của INFIMER LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của INFR-M là 10.189M ILS.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu