MIZRAHI TEFAHOTMIZRAHI TEFAHOTMIZRAHI TEFAHOT

MIZRAHI TEFAHOT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MZTF nguyên tắc cơ bản

MIZRAHI TEFAHOT tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.97 ILS. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.15%