MIZRAHI TEFAHOT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MZTF nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu MIZRAHI TEFAHOT

Lợi nhuận của MZTF trong quý trước là 5.41 ILS trong khi ước tính là 5.43 ILS, chiếm -0.37 % bất ngờ. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của MZTF.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên