JDV CONTROL VALVES CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

6843 nguyên tắc cơ bản

JDV CONTROL VALVES CO LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 6843 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 2.50 TWD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.33%